HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CƯỚC PHÍ TRÊN HI FPT

 • Quý khách vào ứng dụng Hi FPT, chọn Thanh toán.
 • Ứng dụng Hi FPT hỗ trợ thanh toán bằng Thẻ quốc tế và thẻ nội địa.

1. Thanh toán bằng thẻ Quốc tế

1.1 Số hoá thẻ

Khi hệ thống hiển thị thông báo: Số hóa thẻ hay không? Quý khách lựa chọn Đồng ý.

 • Màn hình hiển thị giao diện nhập các thống tin: Số thẻ, Ngày hết hạn (MMYY), Mã bảo mật.
 • Quý khách nhập thông tin thẻ thanh toán, chọn Tiếp tục.

 • Màn  hình  hiển  thị  giao diện  để  xác  nhận  thanh toán: chọn Submit.

 • Màn  hình  hiển  thị  giao diện  thanh  toán  thành công-Màn  hình  hiển  thị  giao diện thông báo thông tin thẻ  đã  được  Số hóa  và thông báo có muốn đăng ký  thanh  toán  tự  động không?

1.2 Thanh toán tự động AutoPay bằng thẻ quốc tế

Nếu Quý khách chọn đăng ký thanh  toán  tự  động Autopay: Màn hình hiển thị giao diện chọn thông tin thẻ để đăng ký, Quý khách chọn Đồng ý. Màn  hình hiển thị thông báo hoàn tất việc đăng ký thanh toán tự động.

1.3 Không thanh toán tự động Autopay, thanh toán thông thường bằng thẻ quốc tế

 • Màn  hình  hiển  thị  giao diện nhập các thống tin: Số  thẻ,  Ngày  hết  hạn (MMYY), Mã bảo mật
 • Quý khách nhập thông tin thẻ thanh toán, chọn Tiếp tục
 • Màn  hình  hiển  thị  giao diện  để  xác  nhận  thanh toán:  Quý  khách  chọn Submit-Màn  hình  hiển  thị  giao diện  thanh  toán  thành công.

 • Màn  hình  hiển  thị  giao diện thông báo có Số hóa thẻ không. Nếu chọn Bỏ qua sẽ hiển thị giao diện Lịch sử cước. Nếu chọn Đồng ý, hệ thống  sẽ thông báo số hóa thẻ như giao diện trên.

2. Thanh toán bằng thẻ Nội địa

2.1 Số hoá thẻ

 • Khi màn hình hiển thị thông báo Số số hóa thẻ hay không? Quý khách lựa chọn Đồng ý
 • Màn  hình  hiển  thị  giao diện nhập các thống tin: Số  thẻ,  Ngày  hết  hạn (MMYY), Mã bảo mật.
 • Quý khách nhập thông tin thẻ thanh toán, chọn Tiếp tục.
 • Màn  hình  hiển  thị  giao diện  để  xác  nhận  thanh toán:  Quý  khách  chọn Submit.
 • Màn  hình  hiển  thị  giao diện  thanh  toán  thành công-Màn  hình  hiển  thị  giao diện thông báo thông tin thẻ  đã  được  Số hóa  và thông báo có muốn đăng ký  thanh  toán  tự  động không.

2.2 Không số hoá thẻ

 • Khi hệ thống hiển thị thông báo Số số hóa thẻ hay không? Quý khách lựa chọn Không
 • Màn  hình  hiển  thị  giao diện nhập các thống tin: Tên  chủ  thẻ, Số  thẻ, Hiệu lực thẻ
 • Quý khách nhập thông tin thẻ  thanh  toán, chọn Thanh toán
 • Quý khách nhập mã xác thực OTP đã được gửi tới điện thoại, chọn Tiếp tục
 • Màn  hình  hiển  thị  giao diện  thanh  toán  thành công
 • Màn  hình  hiển  thị  giao diện thông báo có Số hóa thẻ không. Nếu chọn Bỏ qua, màn  hình  hiển  thị giao diện Lịch sử cước.

3. Tra cứu cước phí

Quý khách mở ứng dụng Hi FPT, chọn mục Cước phí:

 • Hiển thị thông tin Thanh toán cước hoặc Lịch sử cước.
 • Để thay đổi thông tin thanh toán, Quý khách chọn biểu tượng cài đặt. Màn hình hiển thị thông tin Số hóa thẻ và Thanh toán tự động.

4. Tra cứu lưu lượng sử dụng

Tại màn hình chính của ứng dụng, Quý khách chọn mục Modem--> Lưu lượng.